معلمين ماندگار

6/3/83

معلمين ماندگار

امروز كتابي خريدم كه در مقدمه اش اين گونه آمده بود : ((فرض كنيد يكي در راهي ناشناخته در جنگلي دور مي رودو در هر پيچ راه تكه اي از پراهن خود را برشاخه درختي مي بندد تا ديگران يعني آيندگان بدانند كه او از چه راهي عبور كرده .يا حتي اگر خودش در اين  وادي سرگردان شد بتواند با ديدن اين تكه پارچه هاي آشنامسير بازگشت را پيداكند))

اومي نويسد مقالاتي كه نوشته ام تكه پارچه هايي است كه به درختان اين جنگل آويخته ام و باز سخنش را پس مي گيرد ومي گويد تكه پارچه نه تكه اي از وجودم اند

من به عنوان يك معلم بايد بدانم در پيچ هاي اين جنگل انبوه ومتراكم و خوف ناك كجا بوده ام

شاگردان نه تكه اي از پيراهن بلكه تكهاي از وجودم اند شاگردان جان آگاه كه حتي صداي نفس معلم را مي شنوند. دانش آموزان گواه  دلسوزي ويا خيانت معلم اند

دانش آموزاني كه اكنون بهترين دوستان من اند از آن تكه هاي وجودند همان شاگردي كه مي كفت يادم است اولين جلسه ودومين جلسه .... در كلاس چه گفتي و چه شعرهايي را خواندي

ويا انهايي كه رفتند واستاد دانشگاه شدند ويا انهايي كه امروز مغازه اي زده اندو ساده ميزيند ولي من هم بايد شاگرد معرفت و بزرگ منشي شان باشم

ويا آن معلمي كه به  خاطر من رشته ادبيات راانتخاب نموده است

 

/ 0 نظر / 15 بازدید