شاعراني كورد

جار یک له مه جه لله ی((هه ولیره دا  مه قالیکم نوسی که )) له دو کانیکی به

غدا چه قه لیکی مومیا ی کراوم دیت له بنی نو سرابو نرخی بیست و پنج دیناره .

مات مام: خوایه ده بی ئه و چه قله شاعیر بوبی یان خزمایتی ده گه ل شا عیر

هه بی ؟! په نجا چه قه ل به زیندویی که س به فلسيكی ناکری. به مردویی نرخی

بیست وپنج هزار فلسه)) مواد دیشم هه ر شاعیرانی کوردستان وه که مه لا مارف

وقاینع و فایق وپیر مرد وجگه له وان بو.

 ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

/ 0 نظر / 10 بازدید