کابرای سورچی و ریواس))

(

هه ر ئه و سور چیه گیا یه کی دامي لاسک دریژی گه لا وه ک که وه ری دریژو که تامی لاسکه

که ی زور ترش وخوش گوتی:ئه وه مام ریواسه ده رمانی هه مو کرمانه بو دوکتور مه حمودم برد و پیم گوت گوتی :که ره درو ده کا !هه ر جوره  کرمه ده رمانی تایبه تی هه یه ی.

پاش چه ندی روژیک دوکتور گوتی:به راستی کابرا راست ده کا هه مو کرمیک ده کوژی.

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

/ 0 نظر / 7 بازدید