ايام پيري

 

بر ديده عينك مي نهم چون موسم ديدار شد               بر گوش سمعك مي زنم مطلوب اگر گفتار شد

دندان مصنوعي براي هر غذا اندر دهن                            در راه رفتن هم عصا اندر كفم اجبار شد

طبعم گرفته از غذا مايل به خوردن نيستم                        از هر خوراكي خواه بد ويا خوب دل بيزار شد

آنچه كه يزدان داده بود  از من مرتب پس گرفت             گويا زبهر ديگران از اين عمل ناچار شد

اين است وضع وحال من يك آدم مصنو عيم                   پايم شكسته ، گوش كر ، اوضاع نا هنجار شد

عفريت پيري جلوه گر قلب وريه كليه جگر                      معده معا اثنا عشر سينه گلو بيمار شد

ديو الم راجع به من اندر جواني خفته بود                         چون پيري آمد پي آزار من بيدار شد

بيماري ودر د والم افسردگي و هم وغم                          گه منفرد گه مدغم بامن چون شام تار شد

اين مرگ تدريجي بود من زندگي پنداشتم                    روز حيات و زندگي بر من و شام تار شد

هر چند كوشيدم نشد آسودگي را چاره اي                   بيهوده( آيت) با قدر ، آسوده پيكار شد

 

((آيت الله مردوخ))

/ 0 نظر / 4 بازدید