ادمها وصندلي ها

روز نامه اطلاعات د وشنبه 7 مرداد 81  .نكين حسيني

آدمهاو صندلي

صندلي ها بايد به أدمها بيايند بعضي صندلي ها براي بعضي أدمها خيلي بز رك اند . بعضي صندلي هاخيلي كوجك  بعضي تلاش مي كنند هرطور شده به صندلي شان بيايند

و بعضي ديكر .بي هيج تلاشي تناسب عجيب وغريبي با صندليشان دارند

بعضي ها وقتي به صندلي مي رسند خود را گم مي كنند و با نشاندن يكي روي اين صندلي و برداشتن ديكري از روي أن صندلي مي خواهند ياد أوري كنند كه صندلي اصلي أز أن خودشان است

بعضي ها وقتي به صند لي مي رسند ,خود را گم مي كنند و با نشاندن يكي روي اين صندلي و برداشتن ديكري از روي أن صندلي مي خواهند ياد أوري كنند كه صندلي اصلي از أن خودشان است

بعضي ها انقدردرپس وپيش كردن  صندلي ها خلاصه ميشوند و يادشان ميرود كه كارهاي ديگري هم دارند

بعضي ها اصلا صندلي را ازياد مي برند .اين صندلي نيست كه به أنها شخصيت مي بخشد بلكه وقتي روي صندلي مي نشيند به آن ارج و اعتبار متفاوتي مي  دهند      

بعضي ها به صندلي التماس مي كنند كه بگذارى روي آن بنشيند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید