پيشگاما ن عصر جديد

به نام خدا

پيشگاما ن عصر جديد

 

همچنان كه به آستانه فردا پرتاب مي شويم در محيطي كه همه چيز در آن به سرعت تغيير پيدا مي كند ما بايد قدرتي بيابيم كه تغييرات را مطابق ميل خود در آوريم پس براي رسيدن به اين مهم بايد عمر خود را وقف يادگيري نماييم.

يادگيري مداوم حداقل نياز براي موفقيت در هر زمينه كاري است و هرچه ما بيشتر عمر خود را وقف يادگيري نماييم به همان اندازه يادگيري برايمان آسان تر خواهد شد.

در دنياي امروز پيشگامان افرادي هستند كه خود را وقف يادگيري و آموزش ميكنند. دانش ده هزار سال است با آهنگي تصاعدي و افزون ميگردد ’ اين آهنگ با اختراع خط جهشي يافت و با چاپ جهش دوم و در سال 1950 با تولد كامپيوتر اين آهنگ سرعتي بيشتر يافت.

اكنون در جوامعي كه در فقر و تنگدستي به سر مي برند نيازها كم و بيش همگاني و براي همه يشان است.

تغيير جامعه هر چه سريعتر باشد نيازها نيز موقتي ترو ناپايدارتر مي شوند در دنياي امروز نو آوري هاي تكنولوژيكي طول عمرهر نوع حرفه را پايين مي آورد.

اگر بخواهيم نظريه پردازان ’چشم به نظريه هاي عنوان شده غرب نداشته باشند و غربيان در لباس استعمار نو بر هستي معنويمان چنگ نياندازند و فقري همگير را بر ما تحميل نكنند . ناچاريم براي آموزش گام بر داريم و هزينه كنيم.

 

يادگيري مداوم حداقل نياز براي موفقيت در هر زمينه كاري است و هرچه ما بيشتر عمر خود را وقف يادگيري نماييم به همان اندازه يادگيري برايمان آسان تر خواهد شد.

در دنياي امروز پيشگامان افرادي هستند كه خود را وقف يادگيري و آموزش ميكنند. دانش ده هزار سال است با آهنگي تصاعدي و افزون ميگردد ’ اين آهنگ با اختراع خط جهشي يافت و با چاپ جهش دوم و در سال 1950 با تولد كامپيوتر اين آهنگ سرعتي بيشتر يافت.

اكنون در جوامعي كه در فقر و تنگدستي به سر مي برند نيازها كم و بيش همگاني و براي همه يشان است.

تغيير جامعه هر چه سريعتر باشد نيازها نيز موقتي ترو ناپايدارتر مي شوند در دنياي امروز نو آوري هاي تكنولوژيكي طول عمرهر نوع حرفه را پايين مي آورد.

اگر بخواهيم نظريه پردازان ’چشم به نظريه هاي عنوان شده غرب نداشته باشند و غربيان در لباس استعمار نو بر هستي معنويمان چنگ نياندازند و فقري همگير را بر ما تحميل نكنند . ناچاريم براي آموزش گام بر داريم و هزينه كنيم.

محمد فايق مجيدي مهر 83

 

/ 0 نظر / 4 بازدید