آموزش

آموزش

-آموزش موجب پيشرفت مي گردد

-آموزش موجب آسايش مي گردد

-آموزش موجب آرامش مي گردد

-آموزش موجب مهارت آموزي مي گردد

-آموزش موجب سرعت در كار مي شود

-آموزش موجب ايجاد خلاقيت مي گردد

-آموزش موجب اعتماد به نفس مي گردد

-آموزش موجب مثبت نگري مي گردد

-آموزش موجب يادگيري حكمت مي گردد

-آموزش موجب افزايش دقت مي گردد

آموزش موجب ماندگاري مي شود

-آموزش موجب رشد مي شود

-آموزش موجب تعالي مي گردد

-آموزش موجب موفقيت مي شود

-آموزش موجب افزايش ثروت مي گردد

-آموزش موجب كشف دنيا هاي جديد مي گردد

-آموزش موجب انجام كار هاي درست مي گردد

-آموزش موجب بهره وري مي گردد

-آموزش موجب بالا رفتن كيفيت مي شود

-آموزش موجب توانايي مي شود

-آموزش موجب شادي مي شود

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید