(( دل من مانند واگن قطار

دل من شاعر بزرگ كرد عبدالله پشيو در يكي از اشعارش مي گويد : (( دل من مانند واگن قطار است كه هزار ويك ايستگاه دارد در هر كدام از اين ايستگاه ها اگر توقف كند مسافري را پياده ومسافري را سوار مي كند اما از وقتي كه دل من واگن قطار شده است مسافري در اوست كه پياده نمي شود هرگز پياده نمي شود در گوشهاي از اين دنيا اين مسافر به دنبال اسم خودش سرگردان است اين مسافر به دنبال چشم خودش سرگردان است اين مسافر قلب زخمي من است اين مسافر مايه لبخند ها و گريه هايم است اين مسافر اولين خانه عشق من است اين مسافر كردستان است )) حال مي خواهم بگويم هركس جامه معلمي بر تن پوشيد دلش قطاري است با هزارويك ايستگاه اوهم بايد در هر ايستگاهي مسافري را پياده نمايد اما نمي دانم آن مسافر سرگردان كيست ويا اولين خانه عشق است ازديدگاه معلمين ما چيست ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید