دین من اینک دین عشق است

                                     به نام خدا

تا امروز با همنشینی که هم کیش من نبود مخالفت

می ورزیدم.

 لکن امروز دل من پذیر ای همه صورتها شده است:

چراگاه آهوان است

 وبتکده بتان وصومعه راهبان

 وکعبه طائفان والواح تورات واوراق قرآن

دین من اینک دین عشق است

وهر کجا که کاروان عشق برود

دین وایمان من هم بد نبالش روان است

 

                                                         محی الدین عربی

 

                                             كارشناسي ارتقا علمي ناحيه 2 سنندج

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید