گـرم ازدسـت بر خیـزد کـه بـا دلـدار بنشینـم

گـرم ازدسـت بر خیـزد کـه  بـا دلـدار  بنشینـم   

  زجـام وصل وی نوشم زباغ عیش گل چینم

شراب تــلخ صوفی سـوز بنیـادم بـخواهـد برد   

  لبم بر لب نه ای ساقی دبستان جان شیرینم

مگردیوانه خواهم شد درین سوداکه شب تاروز  

 سخن باماه میگویم پری درخواب می بینم

لبت شکربمستان داد وچشمت می بمیخواران 

  منم گـزغایـت حـرمــان نه بـا آنم نه بـااینم

چوهرخاکی که بادآورد و فیضی  بردازانعامت  

حــال بنده یـاد آور کـه خدمت گـار دیـرینم

نـه هرکـونقش نظمی زدکـلامش دل پـذیـرافتاد

 تذرو طرفه من گیرم کـه چالاکست وشاهینم

اگـربـاورنمیداری رو ازصورتگرچین پــرس    

 که مانی نسخه میخواهد زنوک کلک مشکینم

وفـاداری و حق گـوئی نه کـار هرکسی بـاشد   

 غــلام آصف  ثـــانی  جــلال الحــق والدنیـم

رمـوزمستی ورنـدی زمـن بشنـونه ازواعظ      

کـه بـاجـام و قـدح هـردم نـدیم مـاه وپـروینـم

/ 0 نظر / 3 بازدید