لطيف هلمت

 

 

تكه آهني

در گوشه ي خيابان مي گريست

كودكي به سراغش آمد :

چرا گريه مي كني ؟ مگه تشنه اي ، گرسنه اي ؟

_ نه !

سال پيش همين جا

كودكي در آغوش مادرش خفته بود

كه من از هواپيمايي پرت شدم

و خوابش را ......

 

( لطيف هلمت ، شاعر معاصر كردستان عراق )

/ 0 نظر / 3 بازدید