گناه كار

گناه كار

به پيشگاه خداوند  بنده اي بردند                          

كه  نامه  عمل او سياه  و درهم  بود          

گفتند :از چه ز ابليس پيروي كردي                        

گفت:  پيروي  از  عهد    آدم  بود

گفتند: از جه نهادي به راه دزدي پاي                     

گفت: خرج  فزون و درامد  كم بود         

گفتند : در پي زنان هرزه افتادي                         

گفت  : بهر فقير ازدواج  چون  سم بود

گفتند: سد هوس را بي جهت شكستي                

گفت: آه از اين سد كه سخت محكم بود

گفتند :بهر چه آنقدر باده مي خورديد               

 گفت :باده  گلگون علاج  هر   غم بود         

گفتند: بسيار  پيروي از بدان كردي                      

گفت:  رونق كار  بدان  مسلم    بود

گفتند : به كه ترا به جهنم اندازيم                         

گفت : زندگيم بد تر از جهنم  بود

پند

پدري نصيحت مي كرد پسري كه از علم من بياموز هنري

جاناپدر تو عارض خوبان نديده اي چشم سياه و زلف پريشان نديده اي چشم سياه و زلف پريشان به يك طرف از آن ميان چاه زنخدان نديده اي 

پسري را نصيحت مي كرد پدري كه از علم من بياموز هنري جانا پسر تو سفره بي نان نديده اي جنگ عيال وناله طفلان نديده اي جنگ عيال و ناله طفلان به يك طرف از آن ميان رسيدن ميهمان نديده اي

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید