آن کس که بداند

آن کس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند

بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

وان کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

/ 0 نظر / 3 بازدید