نامه اي از ابراها م لينكلن رئيس جمهور آمريكا به معلم پسرش

نامه اي از ابراها م لينكلن رئيس جمهور آمريكا به معلم پسرش

ميدانم كه بايد بياموزد ’ همه انسانها با انصاف و درستكار نيستند؛

اما اين راهم به او بياموزكه:

به ازاي هر انسان رذلي’ قهرماني هم هست

ودرمقابل هر سياستمداري ’خودخواهي’ رهبري از خود گذشته و فداكار

به او بگو:

به ازاي هر خصمي’دوستي هم هست.

ميدانم كه بايد مدتي وقت صرف كرد.

اما اگر ميتواني به او بياموز كه:

زحمت كسب يك دلار ارزشي بسيار بيش از شادي پيدا كردن پنج دلار دارد .

شكست را به او بياموز و همچنين لذت پيروزي را .

او را از حسادت بر حذر دار.

و اگر ميتواني ؛

رازخنده هاي خاموش را به او بياموز . 

واز شگفتي كتابها برايش بگو.

زماني هم به او بده تا به راز پرواز پرندگان در آسمان.

زنبورها در نور خورشيد.

و گلها در دامنه هاي سر سبز بينديش.

به او بياموز:

مردود شدن بسيار شرافتمندانه تر از تقلب است.

بياموز:

به نظريات خودش ايمان داشته باشد.

حتي اگر به او بگويند اشتباه فكر مي كند.

بياموز:

كه با مردم مهربان و متواضع’ به مهرباني و تواضع رفتار كند.

و با مردم متكبر و خشن به تكبر و خشونت .

بياموز:

به آدمهاي عيب جو و منفي باف اعتنا نكند.

بياموز:

كه قدرت بازوها و مغزش را به بالاترين مزايده ها بفروشد. اما هرگز اجازه ندهد بر چسب قيمتي بر قلب و روحش آويخته شود.

بياموز :

گوشهايش را بر عربده هاي اراذل و زور گويان ببندد’ بايستد و مبارزه كند.

با او به ملايمت و مهرباني رفتاركند.

اما او را در آغوش نگير؛

چون تنها آزمون آتش است كه استيل گرانبهايي مي آفريند.

به بودن و زندگي كردن تشويقش كن و بگذار صبر را تجربه كند تا شجاع و بي باك شود .

به او بياموز هميشه :

عميق ترين ايمان را به خود داشته باشد.

چرا كه در اين صورت هميشه عميق ترين ايمان را به نوع بشر خواهد داشت.

خواهش بزرگي است ميدانم

اما ببين چكار ميتواني برايش بكني .

آخر او پسر خوبي است.

 

رشد معلم آبان 80 شماره 2

18 / 1 /1380                                   

محمد فايق مجيدي

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید