(ایرج میزا)

در تجارت بنده .بنده میخرم                                  لیک سر کاراجل آقا خرید

بنده جزئی میخرم هر چیز را                                 لیک میدانم شما یکجا خرید

میخرم من چشم مست وروی خوب                        حضر تعالی زسر تا پا خرید

سطحی ام من چونکه میخرم                                  لیک آقا. صورت ومعنا خرید

/ 0 نظر / 5 بازدید