حه دیسی پیغه مبه ر))

 ((

که ده رسی روسی مه دره سه ی مند الانم ده خویند..زور فه رمایشتی لییننم.ده  ها ته به ر که زور سال بوله به رم بو حه دیستی پیغه مبه ر کرا بوه وه ته ی

لینبن...

روژیک چو مه کتیبخانه ی لینبن له موسکو له ده رگا جزوه یه کیان دامی. نوسرابو

جگه له مه جه لات بیست ملیون کتیبی تیدایه .

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید