کلاشه کم !کلاشه کم!

کلاشه کم !کلاشه کم!

رادیو خه به ری دابارزانی وهه والانی دینوه عیراق.ئوخه ی له

پاش دوازده سال دیسان چاوم به و پا له وانه خوشه وسیتمه

ده که ویته وه..

لام وایه بیست هه زار که س ئیتر له فرگه ی بغدا ها تبونه پیشوازی.

هه ر کورد یکی به جلکی کورد یه و بوایه له سه ر شانان داده نرا

وشیعاری برایه تی کورد وعه رب ده درا گوتیان کوردیک له سه ر

شانان داند راوه دزیک کلاشه کانی دزیوه .کورده هاواری کردوه :

کلاشه کم حه شامات لیکرگوتیا((کلاشه که م!  کلاشه که م! لایان وابوه

ئه مه ش شیعاریکه به زمانی کوردی ...

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

/ 0 نظر / 3 بازدید