چرا قطر بهتر از بعضی کشورهای خاورمیانه است؟؟؟یادداشت شماره ۲


۲۵فروردین ۱۳۹۷


چرا قطر بهتر از سایر کشورهای خاورمیانه است؟؟؟

بهتر بودن قطر از ایران بخاطر داشتن ثروت فراوانش ،جمعیت کم و مساحت اندکش نیست بلکه به خاطر:

۱-تدبیر ، مدیریت خوب و امنیت اجتماعی بالا در کشور است 

۲_سرمایه گذاری مناسب در بخش های مختلف است.

۳-کار را به کاردان سپردن است

۴_استفاده مناسب از منابع خدادادی است.

۵_بهره گیری از نیروی انسانی ارزان در دنیاست.

۶_کارهای اصولی بنیادی کردن است 

۸_توجه ویژه به زیر ساخت هاست. 

۹-ارتباط خوب با جهان است .وقتی با همه جهان خوب است تحریم دول حصار هم که سه طرفش را محاصره کرده اند چندان بهش آسیب نرساند.

۱۰_بهره شدت به فکر تعالی ،ترقی ورفاه ملت خودش است .


محمد فایق مجیدی دهگلان 


دوحه _قطر


/ 0 نظر / 56 بازدید