به آموزش بدبين نيستم 00000

به آموزش بدبين نيستم 00000

در جايي خواندم كه بر سر در يكي  از دانشگاههاي آ مريكا نو شته شده است : ((تو قف در آموزش توقف در زندگي است و توقف در پژوهش توقف در آموزش و زندگي است))

كم كم داشتم با تمام وجود   اين شعار زيبارا باور مي كردم كه چنين شعاري را بايد با آب طلا نوشت و بر سر در تمام آموزشگاهها نصب كرد تا هميشه جلو چشمان نكته سنج  صاحبان خرد و جويندگان علم باشد

اما در جايي ديگر نامه اي را از زبان دانش آموزي به معلمش خواندم كه بسيار جاي تامل داشت و من را بر آن داشت كه تجديد نظر كنم و آموزش محض را نجات بخش بشريت در  عصر انفجار اطلاعات ندانم و نامه او از اين قرار بود:

معلم عزيزم سلام

((من يكي از بازماندگان اردوگاههاي مرگ هستم ، چشمان من چيز هايي ديده اند هيچكس نبايد ببيند

اتاق هاي گازي كه توسط مهندسين آموزش ديده ساخته شده بودند

كودكاني كه توسط پزشكان تحصيل كرده مسموم شدند

نوزاداني كه توسط پرستاران تربيت شده كشته شدند

زن ها و بچه هايي كه توسط فارغ التحصيلان دبيرستان ها و دانشگاهها هدف گلوله قرار گرفتند

در نتيجه نسبت به آموزش و تحصيل بد بين هستم

تقاضاي من اين است كه :

به شاگردان خود كمك كنيد تا انسان بار بيايند كوشش هاي شما هرگز نبايد ديو هاي آموزش ديده ،ديوانگان ماهر يا ايشمن هاي تحصيل كرده بسازد

تدريس خواندن ،نوشتن يا حساب زماني اهميت دارد كه در انسان تر شدن فرزندان ما قرار داشته باشد))

منبع: مجله ي آموزش جهاني ،هفته نامه نگاه           

/ 0 نظر / 4 بازدید