عامل موفقيت ژاپن

عامل موفقيت ژاپن

((از نخست وزير ژاپن سوال مي كنند كه عامل موفقيت را در ژاپن چه ميدانيد ؟ايشان در  يك كلمه مي گويد :آموزش )) ماهنمه تدبير ،مهندس غفاري

اما كدام آموزش آموزشي كه دكتر جيل  بنجامين  به آن پي برده است

هيچ دانش آموزي در ژاپن مردود نمي شود  يا پايه اي را تكرار نمي كند

هيچ دانش آموزي از شركت در فعاليت ها منع نمي شود و هيچ دانش آموزي به سبب نمره هاي امتحاني خود از ادامه تحصيل  كنار گذاشته نمي شود 

99 درصد كودكان ژاپني در مدرسه تضادي را كه در زندگي اجتماعي وجود دارد مي آموزند   

نظام مالياتي ژاپن به گوهاي تنظيم شده است  كه هزينه ي آموزش كودكان ژاپني در تمام شهرها و روستا ها ي اين كشور يكسان باشد

در ژاپن كلاسها به گروهاي كوچكي تقسيم شده و دانش آموزان هر گروه موظف اند براي انجام تكاليف مشخص باهمديگر همكاري كنند))

دكتر جيل بنجامين انسان شناس امريكايي

ويانظام ‎آمو زشي كه اين گونه معرفي مي شود :

فيروزه سودايي پيك سنجش  19 بهمن 1383 سال نهم شماره 45و 44

نظام آموزش پرورش درژاپن

(گفته مي شود كه يك ژاپني فارغ التحصيل دبير ستان ازآموزشي همسطح با آمريكا يي كالج ديده يا حتي دانشجو يان سالهاي اول دانشگاه برخوردار است اين بيانگراهميت است كه نظام آموزش و پرورش ژاپن براي آموزش بحث پرورش نيز مطرح است به عبارت ديگر آموزش و پرورش ژاپن براي فضائل اخلاقي واجتماعي اهميت بسياري قائل است و براي رشد اخلاق و پرورش روحي افراد از روش هاي جالبي ياري مي گيرد

براي مثال در ژاپن پست نظافت چي وجود نداردو مسئوليت نظافت مو سسات آموزشي برعهده دانش آموزان است ،يعني در مدرسه زنگ نظافتي هست كه همه دانش آموزان دراين زنگ محيط كلاس ومدرسه را تميزميكنند و باهم مسواك مي زنند اين اين تلاش همگاني سبب مي شودكه به مرور حفظ نظافت وبهداشت جزو جدايي ناپذير و يژگي هاي شخصيتي دانش آموزان شود و آنه در همه محيط هاي زندگي فردي و اجتماعي دقيقا نظافت و بهداشت را رعايت كنند

ـ  ((در نظام آموزشي ژاپن ،تكرار اشتباه امري مذموم است اما از اشتباه آموختن و نقد خوديك روش تربيتي است و،،خود انضباطي ،،مهمترين عنصر پرورش اجتماعي و اخلاقي مدارس  ژاپن به شمار مي آيد))

-((در محيط آموزشي ژاپن شادابي دانش آموزان نيز به عنوان يك عنصر مهم در يادگيري ارزيابي مي شود  بحث شادابي از فضا شروع مي شود و محتواي كتاب ها ،عكس ها ،شكل كتاب وشكل لباس هاي دانش آموزان هم در اين زمينه مورد توجه قرار مي گيرد،يعني چيدمان صندلي ها فضاي كاربردي كلاس و ازادي عمل دانش آموزان بر شادماني آنها مي افزايد))

معلم كيست ؟ جايگاه او كجاست؟

-   ((در ژاپن بالاترين منزلت  اجتماعي را معلمان دارند و معمولا ممتاز ترين فار التحصيلان دبيرستان ها جذب دانشگاههاي تر بيت معلم مي شوند تا از حقوق و مزاياي مناسب اين شغل نسبت به ساير مشاغل برخوردار شوند ))

-   ((در نگاه ژاپني ها معلمي شغلي است كه با دلها سروكار دارد و فردي معلم است كه بتواند بر روي قلب و روح افراد تاثير بگذارد از همين رو يك معلم همواره از سوي جامعه در حال قضاوت و داوري است و در واقع هيچ طبقه اي يا قشري در ژاپن مانند معلم مرتب در معرض داوري مردم قرار نمي گيرد))

نخست وزير ژاپن كدام آموزش را مي گويد : آموزشي را كه نوش آفرين انصاري بدان معتقد است :

((هيچ وقت شبي  كه درس داشتم آرام نخوابيدم اساسن معيار كارمعلمي را در آن مي بينم كه آدم هميشه تشويش داشته باشد براي اينكه هيچ وقت روخواني نكند و همواره حرف نو بزند ))

آنهه نيز چون آمريكايي ها تو قف در آموزش را توقف در زندگي مي دانند و توقف در پژوهش را  توقف در آموزش و زندگي .

محمد فايق مجيدي دهگلان

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید