له ئاسایشگاه به حنه س لوبنان

 

    له ئاسایشگاه به حنه س   لوبنان               

کتیبخانه

چینه  نه خوشه کانی پیش ئیسه ورده ورده کتیب خانه یه کیان

پیکه وه نابو پتر له دو هه زار جلد کتیبی زور چاک وبه تامی

تیدا کو ببووه . به هه لبژاردنی نه خوشان  سه ر په رست و

ئاگاداری کتیب خانه ناودیرده کران پاریه کی زور که م ئابونه ی

کتیب خویند نه وه وه رده گیرا که ئه ویش ده درایه وه به کتیب

ئه گه ر جاریک ده وله مه ند یک بو سه ردانی خزمی نه خوش

یان بو سه یری نه خوشانی سیل بها تایه وله روی خیره ومه ندی

بیگو تایه:چیتان بو بکرم. ژیانگوت:کتیب بو کتیب خانه له

وییکاریه ونه بزوتنه دا هه مو که س سه ری به سه رکتب داده

گرت.ته نانه ت کابرایه کی بو مستمه فا شیخه لی ناو بو پتر له

شه ش سال بو له ئا سا یشگاه ما بو وه.ده لالی هه راجه بازاری

به غداونه خوینده وار له ئاسایشگاه خوینده بوی. ببوه خوینده وار

یکی عه ره بی  مه لای ده به زاندن.

                                          ..کتیب خویندن ..

قوربان شانم لی داخست.وملم لی ناریزم. لی گرتن ووشک وته ر

ئایینی وکفر نامه ..

تاریخی و ئه ده  بی  بی وچان و سانه وه روژ تائیواره وشه وتاخه و

به لامدا ده با ته وه چاوله کتیب نا تر وکینم.نوسراوی ته ها حوسین .

عه ققاد سباحی.یه زبه ک.سه لامه موسا.حه سه ن ز ه یات .دیوانی حا فظ.

ئیبراهیم شه وقی کومه له گوفاره کانی.دنیای عه رب. ته ر جه مه له

شکسپیر . ئاناتول فرانس .ویکتور هوگو.مارک توانی.بالزاک.ماکسیم گورکی جیخوف گوگول.

ئیلیاد.

دو سال بو خویند نه وه وفیر بون زور ده ر فرتیکی زیرینه.

 

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور  ص155

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید