تربيت

تربيت

- تربيت:فراهم نمودن زميه هاي شكوفايي استعدادهاست

- تربيت:رمزش درست ديدن ودرست شنيدن كودك است

- تربيت:هدفش توسعه وگسترش ظرفيت دروني و قوه فهم كودك است

- تربيت:هدفش ايجاد نياز و تشنگي به حقيقت است

- تربيت:هدفش پرورش و تقويت حس كنجكاوي كودك است

-تربيت : پرورش خاص و ويژه انسان است

-تربيت: به ماوراي زندگي نظر دارد

- تربيت:قدرت را در اختيار عقل قرار مي دهد

- تربيت:اجزايش را تعليم تشكيل مي دهد

- تربيت:فرزندان تربيت تسليم ارزش هستند

- تربيت:فرزندان تربيت دزدان را به زنجير مي كشند

- تربيت:ويژه حيات انساني انسان اند

- تربيت:الگوهاي عملي موثرتر از آموزش هاي گفتاري است

- تربيت:فتح مداوم موانع رشد است

- تربيت:خود يابي دائمي است

- تربيت:خود رهبرياست

- تربيت:خود گرداني وخويشتن گستري مستمر است

- تربيت:پرورش فكري است

محمد فايق مجيد ي دهگلان

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید