دست ازطلب ندارم تا کام من بـرآیــد

دست ازطلب  ندارم  تا کام  من  بـرآیــد               

  یا تن رسد بجانان یاجان زتن برآید

   بـگشای تربتم را بعـداز  وفـات   بنـگـر                

   کز آتش درونـم دود از کفن  برآیـد

   بنمای رخ که  خلقی واله  شوندوحیران            

      بگشای لب که فریادازمردوزن برآید

   جان برلبست وحسرت دردل که ازلبانش           

       نگرفته هیـچ کامی جان ازبـدن براید

   ازحـسرت   دهـانش  آیـد   بتنگ   جـانـم        

       خودکام تنگدستان کی زان دهن براید

   گـویند ذکـر خیرش در خیل عشـق بـازان           

  هرجا  کـه  نـام  حافظ در انجمن  برآیـد

 

 

/ 0 نظر / 111 بازدید