پژوهش

پژوهش

پژوهش موجب كشف دنياهاي جديد مي گردد

پژوهش موجب بروز خلاقيت مي گردد   

پژوهش موجب  ماندگاري مي شود

پژوهش موجب  تعالي انسان است

پژوهش موجب  رشد انسان است

پژوهش موجب  بهره وري مي گردد

پژوهش موجب  توانايي افزايش مي يابد

پژوهش موجب  موفقيت حاصل مي شود

پژوهش موجب  نتايج كارها مشخص مي شود

پژوهش موجب  ايجاد دانش مي شود

پژوهش موجب  تربيت را شكوفا مي كند

پژوهش موجب  تعليم را ياري مي كند

پژوهش موجب افزايش  يادكيري مي شود

پژوهش موجب  شناخت ضعف ها مي شود

پژوهش موجب  آسيب شناسي مي شود

/ 0 نظر / 3 بازدید