گفتگوي خيالي با سعدي در باره مسائل آموزشي

گفتگوي خيالي با سعدي در باره مسائل آموزشي

با شغل معلمي چگونه اي؟

من دوست ميدارم جفا كز دست جانان مي برم              طاقت نمي دارم ولي افتان وخيزان مي برم

دوست داري با اين مشكل عيشتي معلم بماني؟

هر شب انديشه ديگر كنم وراي دگر                  كه من از دست تو فردا بروم جاي دگر

فر موديد كسي نمي تواند تورا بيازارد؟

قادري برهرچه خواهي مگر آزارمن               زآنكه گر شمشير بر فرقم نهي آزار نيست

از شعرت پيداست به  وزير وقت آموزش و پرورش دسترسي نداشته ايد؟

بار دگر گر بسر كوي دوست          بگذري اي پيك نسيم صبا

گو رمقي بيش نماند از ضعيف       چند كند صورت بيجان بقا

 

 

 

   

/ 1 نظر / 4 بازدید
ن

افتضاح بود