پروين مصاحبه خيالي

پروين

معلمين جامعه ما را مي توان از ديد اين شعر پروين به دو گروه تقسيم نمود گروهي كه مانند مردمك چشم اند و گروهي چون مژگان مژه نماد معلميني است كه جز طعنه زدن چيزي در چنته ندارند

شبي مردمك چشم ،طعنه زد مژگان                             كه چند بي سبب از بهر خلق كوشيدن

هميشه بار جفا بردن و نياسودن                                     هميشه رنج طلب كردن و نرنجيدن

زنيك و زشت و گل و خار و مردم و حيوان               تمام ديدن وخويش هيچ نا ديدن

چو كار گر شده اي ،مزد و سعي ورنج تو چيست        به وقت كار ،ضروري است كار سنجيدن   

زبزم تيره خود ،روشني دريغ مدار                       كه روشن از اين بزم ،رخت برچيدن

و اما مردمك چشم ،آن گروه از معلمان را شامل مي شود كه دلسوزانه مي كوشند و مردمك وار عمل مي كنند

جواب داد كه آيين كاردانان نيست                              به خواب جهل فزودن ،زكار كاهيدن

كنايتي است در اين رنج روز خسته شدن                       اشارتي است در اين كارشب نخوابيدن

مرا حديث هوي و هوس مكن تعليم                              هنر وران نپسندند خود پسنديدن

نگاهباني ملك تن است پيشه چشم                              چنانكه رسم و ره پاست ره نورديدن

اگر پي هوس و آز خويش مي گشتيم                        كنون نبود مرا ديده جاي گرديدن

به پاي خويش نيفكنده روشني هرگز                        اگر چه كار چراغ است نور بخشيدن

نه آگهيست ،زحمك قضا شدن دلتنگ                   نه مردمي است ، زدست زمانه ناليدن

مگو چراه مژه گشتم من وتو مردم چشم                  ازاين حديث كس آگه نشد پرسيدن

هزار مسئله در دفتر حقيقت بود                              ولي دريغ ،كه دشوار بود فهميدن

زدل تپيدن وزديده روشني خواهند                        زخون دويدن و از اشك چشم غلتيدن

سپهر مردم چشمم نهاد نام از آن                         كه بود خصلتم،از خويش چشم پوشيدن

هزار قرن نديدن از روشني اثري                        هزار مرتبه  بهتر زخويش د يدن     

/ 0 نظر / 3 بازدید