آن یار کز وخانه ما جای پری بود

آن یار کز وخانه ما جای پری بود

                                                سر تا قدمش چون پری از عیب پری بود

دل گفت فرو کش کنم این شعر به بویش

                                                          بیچاره ندانست که یارش سفری بود

تنها نه ز  را زدل من پرده برافتاد

                                                    تابود فلک شیوه او پرده دری بود

منظور خردمند من آن ماه که او را

                                              با حسن ادب شیوه صاحبنظری بود

از چنگ منش اختر بد مهر بدر برد

                                              آری چکنم دولت دور قمری بود

عذری بنه ای دل که تو درویشی واورا

                                              در مملکت حسن سر تا جوری بود

اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد

                                               باقی همه بیحاصلی وبی خبری بود

خوش بود لب آب وگل وسبزه ونسرین

                                                          افسوس که آن گنج روان رهگذری بود

  خود را بکش ای بلبل که از این رشک که گل را

                                                          با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

                                                     ازيمن دعای شب و  رود سحری بود

                                                                                               ((حافظ))

 

/ 0 نظر / 5 بازدید