جبـران

 در دهان جامعه بشري دندانهايي كرم خورده وجود دارد كه بيماري آن را پوسيده كرده وپوسيدگي اش به استخوان فك رسيده است، اما جامعه بشري آنها را نمي كَنَد كه از دردهايش راحت شود. بلكه به مداوا و پاك كردن خارج آن وپركردن سوراخ هايش با طلاهاي درخشنده اكتفا ميكند.

چه بسيارند دندان پزشكاني كه دندانهاي انسانيت را با طلاي زيبا و مواد درخشان مداوا مي كنند.

در دهان ملت سوريه دندانهاي پوسيده اي وجود دارد كه گنديده و بوي زشتي مي دهند وطبيبان ما تلاش كرده اند كه آنها را پاك كند و يا روكش وپوشش طلا آن را فرو پوشند.

كسي كه ميخواهددندانهاي پوسيده سوريه راببيند، بايد به مدرسه برود جايي كه مردان فردادرآنجا گفته هاي اخفش رابه نقل ازسيبويه

و گفته هاي سيبويه را از ديگر حاملان دانش روايت مي كنند.

يا بايد به محكمه بروندوببينند پهلوانان هوشمند چگونه قضاياي شرعي را مانندگربه اي كه با شكار بازي مي كند؛ بازيچه ي دست خودساخته اند.يابايد به خانه ي ثروتمندان برود؛جائي كه كارهاي ساختگي ودروغ وريا حاكم است.و يا بايدبه خانه ي بينوايان برود؛جائي كه ترس و جبانت وناداني حاكم است.

                      جبران خليل مي گويد (( اگر بي عشق پخت كني ونان تاخ از تنور بدر خواهد آمد كه گرسنه را نيم سيرمي گذرد

كار تجسم عشق است

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید