ژوزه سارا ماگو )

اگر( ژوزه سارا ماگو ) كوري را بيماري قرن معرفي ميكند و در رمان ساده و جذابش به صورت تمثيلي به كوري عقل بشر اشاره مي كند امروز بايد نه به صورت تمثيل بلكه به صورت واقعي به اين كوري نگاه كرد در رمان كوري ژوزه ساراماگو كورها از هم دزدي مي كنند ، آدم مي كشند ، ناموس فروشي مي كنند،در دنياي او چون كوري سفيد حا كم است  وقتي مي خواهند نماينده انتخاب كند به چشم پزشك مي گويند شما نماينده ما باش دكتر در جواب مي گويد پزشكي كه كو ر است چه تفاوتي با مردم عادي داردبه دنبال اين كوري در جامعه بگرديم نشانه ها بسبار است  در خانواهم بسيار

ـجنون خريدي كه در خانواده هاست  نمادي از كوري است  

/ 0 نظر / 3 بازدید