طنز

به نام خدا

 

قلندري را پرسيدند كجاست آن  مس ها كه زر كرده اي؟

خنديد وگفت از آ نان پرس كه خر كرده ام كيميا به حقيقت خركردن است نه زر كردن

كيميا چيست؟ زره بردن وخر كردن خلق

 خلق خركن كه زرت نيز ميسر گردد

گر كني سيم و زر از خاك سيه دولت نيست

دولت آن است كه خلقت به فسون خر گردد

                                                            (التفاصيل فريدون توللي)

 

 

ثروت خانه در شادي است

شرافت خانه در دوستي است

سعادت خانه در خداپرستي است

زيبايي خانه در پاكيزگي است

 

 

 

 

 

 

((ذهن من حاكم بر قلم رو وجود من است))

 

ذهن من حاكم بروجود من است كه در آن شادي هاي بسيار مي يابم

اين نعمت فراتر از همه نعمت هاست كه اين جهان به ما عرضه مي دارد

گر چه افزون تر از آن طلب مي كنم مه هاذا ذهنم مرا از اين آرزو منع ميكند

نه به جشن و سرور شاهانه، نه به ثروت انبوه ، نه به نيروي كه سبب پيروزي مي شود نه به عقل و شعوري كه سبب آرامش دردي شود ،نه به هيچ يك از آنه همچون يك برده تسليم نخواهم شد زيزا ذهن من تمام اين خدمات را برايم انجام خواهد داد

من از هيچ دشمني نمي ترسم و به هيچ دوستي تملق نمي گويم

من به آنچه ديگري از دست مي دهد لبخند نمي زنم وبه سودي كه به دست مي آورد حسادت نمي ورزم

بعضي ها شادي خود را با لذات خود مي سنجند

وعقل شان را با اراده خشمگين شان

ثروت شان تنها مركز اطمينان آ نها ست و مكر وحيله پنها سرمايه مهرت آنها

اماتمام شادي من در اين اس كه ذهنم را آرام نگه دارم

سلامتي و»آرامش ثروت من است

آگاهي من وسيله دفاعي من را انتخاب مي كند

من به دنبال شادي كردن كسي با پرداخت رشوه  به او نيستم

 

 

((سر ادوارد داير شاعر انگليسي عصر الي زابت به واسطه غزلي كه با (ذهن من حاكم بر قلمرو وجود من است )شروع مي شود به شهرت مي رسد))

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید