شعر مربع

 

از چهره                    افروخته                        گل را                                   مشکن

افروخته                  رخ مروتو                       دیگر                                    به چمن   

گل را                     دیگر                              خجل مکن                            ای مه من

مشکن                   به چمن                            ای مه من                            قدرسمن

 

 

 

شعر دایره

نگاینار خان من بدین زردی چرا کردی

به روز نبرد آن یل ار جمند                                  به شمشیر و نیزه به گزو کمند

برید و درید و شکست و بست                            یلان را سر و سینه و پا و دست

 

 

 

یعنی با شمشیر سر یلان را برید با نیزه سینه آن ها  را درید با گرز پا را شکست و با کمند دست را به بست

 

 

 

زگرد سپاهیان در آن پهن دشت                          زمین شد شش و آسان گشت هشت

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید