آموزش پنهان»


۱۱ سال پیشبه نام خدا


« آموزش پنهان»


ره آورد يك سفر


چه بسيارند كساني كه سفر ها كردند ولي هيچ چيز بر گنجينه دانش شان افزوده نشد ، چرا كه در نظام آموزشي تحصيل كرده اند كه آموزش پنهان آن سالها اين بوده است كه خلاق نباشيد ، ره آورد سفر صاحب انديشه اي را سالها پيش خواندم و از آن نكته ها آموختم و حداقل اش اين است كه امروز خود نيز چون سعدي كه به جاي ارمغان گل ، گلستان و بوستاني آفريد كه آيندگان از آن قرن ها بهره گرفتند ، من نيز با بضاعت اندك خود و كوشش در حد آشفتگي نكته هايي را كه از سمينار يافته هاي تحقيقي آموخته ام بيان مي كنم تا شايد آنچه بيان ميشود روزي عقده از كار فرو بسته آموزش بگشايد .


دانش آموزي كه از روز اول تحصيل پا به درون كلاس مي گذارد و محكوم به نشستن در پشت ميزي است فرضا در گوشه چپ كلاس و بايد از همان زاويه تخته كلاس را بپايد و هرگز حق ندارد از زاويه ديگر در هنگام درس تخته كلاس را بنگرد ، به طور پنهان به او ياد داده ايم او حق انتخاب ندارد.


و معلمي كه مجبور به تدريس يك كتاب و موظف به اجراي آن از آغاز تا پايان سال مي گردد و مديراني كه فقط مجري بدون كم و كاست برنامه هاي سازمان هستند  همه وهمه محكوم سيستم آموزشي مي گردند كه پيام عملي ، مهم و درس هاي بزرگ ولي پنهانش  عبارتند از  : هرگز انتخابگر  نباشيد ، تصميم گيرنده نباشيد ،  خلاق و كنجكاو نباشيد،و شما نيازي به فكر كردن نداريد…..


پس اگر روزي مجال انتخاب داده شود ، معلم و شاگردي كه حق انتخاب نداشته فقط اعتراض ميكند و ديگر هيچ .


 نگاهي به آمار طلاق در جامعه مي تواند نشانه خوبي باشد بر شكست نظام آموزشي كه حق انتخاب نمي دهد . كودكي كه در مدرسه حق ندارد محل نشستن خود را انتخاب كند چگونه مي تواند همسر انتخاب كند « البته در خانه هم تا حدودي حق انتخاب از كودك گرفته مي شود »


در دنيايي كه هر پنج سال گنجينه دانش2 برابرمي شود معلمي كه كتاب درسي برايش انتخاب مي شود بايد دلزده از دانش گردد . و شاگردانش دلزده تر.


راه حل  و كليد اين مشكل در بازنگري كار معلم و دادن حق انتخاب و محيط يادگيري انتخاب گرانه است. در تعريف دانش آموز، معلم و مدير بايد ميداني كه هويت آنها را مشخص مي كند و حق و حقوق  و وظايفشان را معين مي كند،  كامل در اختيار آنها گذاشت  نه اين كه قسمت هاي اصلي ميدان را حذف نمود و ممنوع و باز منتظر تغيير و تحول دانش آموزان و خلاقيت مديران و معلمان باشيم.


در اين سفر آموختم 


اولين دغدغه معلمين مشكلات معيشتي نيست چرا كه نتايج تحقيق جناب آقاي علي حداديان از استان لرستان نشان ميدهد اولين عامل استرس زاي معلمين (1)ابهام نقش موقعيتي و شغلي معلمان ميباشد(2) دومين مشكلات رفتاري دانش اموزان (3)سومين مشكلات معيشتي (4)چهارمين عدم ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي و(5)پنجمين عدم درك درست از فرايند تدريس يادگيري و يادهي ميباشد 

نتيجه يك تحقيق در استان مركزي هم جالب بود كه 50%درصد مردودين استان مركزي دانش اموزاني بوده اند كه در امتحان شركت نمي كردند و اولين دليل كشف شده آن عدم اطلاع رساني به موقع از طرف اداره بوده و مسئولين براي رفع ان در خرداد هنگام دادن نتايج امتحانات برنامه امتحانات شهريور را نيز پيوست كرده اند كه


در نتيجه 25%مردودين كاهش داشته است 

محمد فايق مجيدي دهگلان آذرماه 82 اراك

/ 0 نظر / 34 بازدید