سه مه ر قه ند ...

سه مه ر قه ند ...

چوینه سه ر قه بری ته یموری له نگ.گونبه زیکه تابلو یه کی له  به رد..

هه لقه ند راوی به سه ر ده گاوه یه.له سارداوی گونبه زدا گوری ته یمورو

با قلم ده که س له خزم و ماموستا ی دینیمه که ی (تاج الدین)نیژراون به

هه نگاو ده وری کوره که م پیوا شه هیدوف پرسی:نیازت چیه؟

-        ئه و کابرایه ی به ئاوات بو زه مینیکی دیکه ش هه بو ایه ئه ویشی داگیر

-        بکر دایه وبخستایه ته سه ر سه مه رقه ند..

ئیستا له ده هه نگاو زه مین داقیره ی لی نایه !... ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید