توماس اشترنزاليوت

توماس اشترنزاليوت (1888-1965)شاعر،منتقدونمايشنامه نويس امريكايي ، برنده جايزه ادبي نوبل سال 1948 ،از جمله شاعراني است كه به شمار اندك آثار خود مي نازد و نه به پرشماري آن  وي داراي چند شعر مهم است ، از جمله  :سرزمين ويران ،، چهار شنبه خاكستري،،و مردان پوشالي،،

صخره

اي گردش جاودان ستارگان سحابي

اي توالي جاودان فصول چهار گانه

اي جهان بهار و خزان

اي جهان مرگ وزندگي

از سير بي پايان انديشه و عمل

از سير بي پايان تجربه و مكاشفه

دانش حركت آموخته ايم ،نه بصيرت سكون

دانش گفتار ، نه بصيرت سكوت

دانش كلمات ونه بصيرت كلام

و دانش ،ما را به جهل مي كشاند

و جهل ،ما را به سوي مرگ مي راند

به سوي مرگ اما ونه به سوي خدا

كجاست آن زندگي كه در زيستن گم كرده ايم؟

كجاست آن دانايي كه در دانش گم كردهايم؟

كجاست آن دانش كه در دانسته ها گم كرده ايم ؟

دور گردون در قرن بيستم

انسان رااز خدا دور وبه خاك نزديك كردهاست

من به شهر هاي بزرگ سفر كردم

و مردمان با من چنين گفتند :

مارا كليسا هي مجلل بسيار است

و قهوه خانه  هاي ارزان بسيار ندك

اينك زمان بر كناري كشيشان فرا رسي  ده است

جايي كه انسان ها كار و تلاش مي كنند

آنه را نياز ي به كليسا نيست 0مگر يكشنبه ها

در شهر ، ما را نيازي به نا قوس ها نيست :

بگذار آنها براي حومه ها به صدا در آيند

من به حو مه ها سفر كردم  و مردمان با من چنين گفتند :

شش روز هفته سگدو مي زنيم و روز هفتم

براي عر ضه دسترنجمان

به سوي ،،هيند هد،،يا ميدن هد،،مي رانيم

اگر هوا طوفاني بود در خانه  مانده و روز نامه مي خوانيم

 در نواحي صنعتي

با من از قوانينن اقتصادي سخن گفتنند

و در روستا هاي دلگشا ، اه چنين بنظر مي رسيد

كه روستا امروزه تنها به كار پيك نيك مي آيد و بس

و كليسا در حومه روستا ها

انگار حاميان خود را از دست داده است

ودر شهر ها

تنها مكاني است براي بركزاري عروسي هاي مهم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید