با تو ای درس شبی باز از این خانه گذشتم

شاعرش رانميدانم كيست ام پارودي زيباي شعر فريدون مشيري است

با تو ای درس شبی باز از این خانه گذشتم

                                                   همه شب خیره شدم ثانیه ای چشم نبستم

شوق یک نمره20باز پد یدار شد اندرخ زردم

                                                    باز افزود دو صد درد به دردم

                             یادم امد که شبی با تو در این خانه نشستم

 

 اولین بار در این ترم که یک جزوه به دستم

                                           جزوه ها را مرتبه ها باز کردم وبستم

یادم آمد تو به من گفتی از این 20  حذر کن

                                                     لحظه ی چند به  آیند  نظر  کن

آه  آینده  برای  تو  گران 

                                توکه امروز به یک 20 امیدت نگران است

                    

                     باش فردا که دو پایت پی استاد دوان است

                   تا فراموشی کنی چندی از این نمره حذر کن

با تو گفتم حذر از 20 ندانم

                             گذر از 19 هرگز نتوانم

اشکی از چشم فرو ریخت

                             19 ناله تلخی بگفت بگریست

18 آهسته ز افکارمن آهنگ سفر کرد

                                         17 از خانه امید من آرام گذر کرد

شب و سرما ومن   و ترس

                                           همه دل داد به یک 16 از درس

روز اول که به صد شوق ز کنکور گذاشتم

                                               شاد وخندان به سوی خانه دویدم

خویشتن  عالم  این  دهر  بدید م

                                     تو به من پند دادی نشنیدم  نشنیدم

باز گفتم که تو آسانی من عالم دهرم

                                    می توانم  که بگیرم زتو من 15 آسان  

                       

                    یادم آمد که از این صحفه به آن صحفه پریدم

 

سوی هر درد که رفتم به دوای نرسیدم

                                           پای در دامن خواب کشیدم

صبح شدو زیر پتو آن شب وشب های دگرهم

                                            نگرفتم دگر از درس خبرهم

نکند11 بر (بنده)  گذرهم

                         با 10اما به چه حالی من از این ترم گذشتم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید