توانايی

به نام خد ا

در گذشته خوانده بوديم توان بود هركه دانا بود اما هرگز معلمانمان به ما نياموخته بودند كه توانا كيست وما هم فكر ميكرديم توانا كسي است كه پول بيشتر ، هوش بيشتر و يا زوريشتر دارد اما درجايي خواندم كه كسي توانايي را در چيز هايي ديگر ديده بود ومن با الهام از او نكاتي به آن افزودم اميدوارم موثرومفيد واقع افتد :

-تفكر مثبت توانايي است

-شادماني توانايي است

-شخصيت توانايي است

-مهارت توانايي است

-دانايي توانايي است

-ايمان توانايي است

-اعتماد به نفس توانايي است

-شور وشوق تواناسيي است

-قابل اعتماد بودن توانايي است

-شهامت توانايي است

-بخشودن توانايي است

-وقت شناسي توانايي است

-پول توانايي است

-تندرستي توانايي است

-خوي خوش توانايي است

-ادب توانايي است

-عقل وشعور توانايي است

-وقار توانايي است

-صداقت وخلوص نيت توانايي است

-خلاقيت توانايي است

-حافظه نيرومند توانايي است

-نظم وترتيب توانايي است

-درك صحيح توانايي است

-سادگي توانايي اس

-پشتكار توانايي است

-آگاهي توانايي است

-دوست داشتن توانايي است

-مطالعه مداوم توانايي است

-يادگيري مداوم توانايي است

-ياد دادن توانايي است

-تيز بيني توانايي است

-خواندن وسواد توانايي است            

-نوشتن توانايي است

-سرعت انجام كار توانايي است

- سر عت درك مطلب توانايي است

-خوب سخن گفتن توانايي است

-دقت توانايي است

-خوب گوش دادن توانايي است

-صراحت توانايي است

-سكوت توانايي است

-آرامش توانايي است

-صبوري توانايي است

-گذشت توانايي است

-سلامت توانايي است

-زيبايي توانايي است

-صوت خوب توانايي است

-سيرت خوب توانايي است

با الهام از همان نوشته بود كه زيبايي رانيز اينگونه رديف كردم :

-زيبايي حقيقت است

-حقيقت زيباست

-خداوند زيباست وزيبايي را دوست دارد

-نور زيباست

-هنر كارگاه تبديل زشتي به زيبايي است

-زندگي زيباست

-عشق زيباست

-تناسب زيباست

-صداقت زيباست

-تناسب زيباست

-سكوت زيباست

-شادي زيباست

-جهان آكنده از زيبايي است

-مهرباني زيباست

-گل زيباست

-شفافيت زيباست

-شعر زيباست

-روشنايي زيباست

-زيبايي لطف ومهرباني است

-زيبايي مظهر قدرت و هيبت است

-مادر مظهر زيبايي است

-زيبايي نجوايي است ملايم در گوش اوبا روح ما سخن مي گويد

-زيبايي همراه با بهار بربلند ها خيمه مي زند

-زيبايي قلبي است شعله ور

-زيبايي ابديت است

-زيبايي برپايه نظم استوار است

-زيبايي حذف زوائد است

-موسقي زيباست

-شكوه وقدرت زيباست

-رقص زيباست

-اخلاق نيكو زيباست

-بوي خوش زيباست

-زيبايي آفريننده عشق است

-عشق آفريننده زيبايي است

-عشق مادر زيبايي است

-دلاوري وشجاعت زيباست

-خلاقيت زيباست

-زيبايي لذتي است كه وجود خارجي يافته است

-زيبايي از هوش بالا تراست

-زيبايي مقصود هوش ومنبع هنر است

-اگر زندگي زيبا بود به هوش احتياجي نداشت

ولي اگر همه هوش بود لازم  مي بود براي زيبا شدن بكوشد

محمد فايق مجيدي دهگلان

/ 0 نظر / 4 بازدید